Niedawno weszła w życie spora nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Ale ustawodawca nie próżnuje i szykuje już kolejną zmianę w zakresie prawa handlowego. Projekt ustawy dotyczący zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym został w dniu 6.10.2022 r. uchwalony przez Sejm i następnie trafił do Senatu. Jego wejście w życie jest planowane na dzień 15.12.2022 r.

Jest to pierwszy etap implementacji tak zwanego pakietu prawa spółek. Obejmuje częściową implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132. Poniżej przedstawiamy propozycje najistotniejszych zmian.

Biuletyn Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości – udostępnienie umów spółek i zasad ich funkcjonowania

Projekt zakłada, że Minister Sprawiedliwości zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej wzorce umów spółek, które obecnie są możliwe do zarejestrowania przez system teleinformatyczny S24.A więc spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej. Ponadto zostaną przedstawione informacje o zasadach rejestracji tych spółek, członkostwa w organie uprawnionym do reprezentowania podmiotu, czy organie nadzoru. Te informacje będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w języku polskim oraz obcym (najpewniej języku angielskim).

Wpłaty na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. przez Internet

Nowelizacja wprowadza również możliwość dokonywania wpłat na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. przez Internet. Wpłaty te mają następować poprzez rachunek prowadzony przez bank przy użyciu usługi płatniczej z wykorzystaniem połączenia z siecią Internet i konieczne stanie się przedstawienie dowodu płatności z tego tytułu z wykorzystaniem tego połączenia.

KRS otrzyma informacje dotyczące przedsiębiorców zagranicznych

Zgodnie z postulowanymi zmianami Krajowy Rejestr Sądowy ma otrzymywać informacje z rejestrów innych państw członkowskich UE dotyczące przedsiębiorców zagranicznych, w tym m. in. o:

Zmiana sposobu poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem w ramach Portalu Rejestrów Sądowych

Zmiana niesie za sobą także istotne ułatwienie dla pełnomocników będących adwokatem lub radcą prawnym, reprezentujących podmioty wpisane do KRS w postępowaniu rejestrowym. Od 1.07.2021 r. wnioski do KRS o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem „systemu teleinformatycznego”, tj. w ramach Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Na tle obowiązujących aktualnie przepisów pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące sposobu elektronicznego poświadczania odpisów dokumentów składanych przez profesjonalnego pełnomocnika w sprawie rejestrowej. Prawidłowy sposób poświadczenia dokumentów zgodnie z obecnymi przepisami został przez nas przedstawiony w tym wpisie na Blogu dla Spółek.

Omawiana nowelizacja wskazuje, że sam ustawodawca dostrzegł problem i postanowił dokonać stosownych zmian. Jeśli więc nowelizacja ustawy wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to nasze rozważania staną się nieaktualne. Zgodnie bowiem z nowym przepisem art. 6944a § 1 Kodeksu postępowania cywilnego elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu lub elektroniczne uwierzytelnienie odpisu udzielonego pełnomocnictwa nastąpi z chwilą wprowadzenia przez pełnomocnika odpisu dokumentu lub odpisu pełnomocnictwa do systemu teleinformatycznego. Nie będzie już zatem konieczności, aby profesjonalny pełnomocnik zaopatrywał każdy skan dokumentu podpisem elektronicznym celem poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem. Wystarczy samo wgranie dokumentu do systemu teleinformatycznego – PRS.

Zamieszczenie w KRS daty urodzenia cudzoziemca

Ponadto nowelizacja przewiduje wymóg zamieszczania w rejestrze KRS daty urodzenia osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL, czyli głównie cudzoziemców. Obecnie dane cudzoziemca zamieszczone w KRS ograniczają się do imion i nazwiska.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2019/1151 państwa członkowskie miały wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy do dnia 1.08.2021 r. Projekt wpłynął do Sejmu 5.08.2022 r., czyli ponad rok po terminie. Niemniej ustawa została uchwalona w Sejmie większością 428 głosów, wobec czego istnieje duża szansa, że przy braku zastrzeżeń Senatu i Prezydenta RP zmiany te wejdą w życie zgodnie z planem w dniu 15.12.2022 r.