Czy dla stosowania zwolnień w podatku u źródła dwuletni okres posiadania udziałów powinniśmy liczyć od początku, jeśli nasz dotychczasowy udziałowiec został przejęty przez inną spółkę?

 

Ustawa o CIT przewiduje możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) odsetek, należności licencyjnych i dywidend. W art. 21 i 22 tej ustawy wskazane zostały warunki umożliwiające skorzystanie z tych zwolnień. Jednym z nich jest konieczność posiadania odpowiedniego udziału kapitałowego (25% lub 10%) w podmiocie wypłacającym należności, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Nie ma przy tym znaczenia czy upływ dwuletniego okresu nastąpi przed czy po dokonaniu wypłaty.

 

Wątpliwości może budzić sytuacja, gdy dotychczasowy udziałowiec zostaje przejęty przez inny podmiot. Czy taka sytuacja oznacza, że nastąpiło przerwanie posiadania udziałów przez jedną spółkę i dwuletni okres należy liczyć od nowa? Niekoniecznie.

 

Odpowiedzi na to pytanie dostarczają nam przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące sukcesji podatkowej (art. 93-93e). Wynika z nich, że spółka przejmująca – jako następca prawny – wstępuje we wszystkie stosunki prawno-podatkowe, których stroną był podmiot przejmowany. Sukcesja podatkowa odbywa się z takim skutkiem, jakby to sukcesor od początku był stroną tych stosunków prawno-podatkowych.

 

Organy podatkowe przyznaję, że reguły sukcesji podatkowej dotyczą także połączenia zagranicznych osób prawnych, pod warunkiem, że:

  • status prawny zagranicznego podmiotu odpowiada statusowi prawnemu podmiotów wskazanych w przepisach Ordynacji podatkowej dot. sukcesji podatkowej oraz
  • zagranicznemu podmiotowi przysługiwać będą prawa wynikające z polskich przepisów podatkowych lub będą na nim ciążyć obowiązki wynikające z tych przepisów.

 

Jeżeli zatem w wyniku przejęcia poprzedniego udziałowca doszło do sukcesji praw i obowiązków, to spółka przejmująca będzie kontynuatorem dwuletniego okresu posiadania udziałów koniecznego dla zastosowania zwolnień w WHT. Nie nastąpi więc przerwanie tego okresu.

Tekst jest również dostępny do pobrania w pdf

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.