Co to jest użytkowanie wieczyste?

 

Użytkowanie wieczyste to prawo pozwalające na korzystanie z nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina) przez określony czas, zwykle 99 lat, w zamian za opłatę. Sposób korzystania z nieruchomości jest często określany (ograniczany) przez właściciela nieruchomości. Użytkownik wieczysty może w tym czasie obciążyć nieruchomość, a nawet sprzedać przysługujące mu prawo użytkowania wieczystego.

 

W Polsce użytkowanie wieczyste określane jest często reliktem PRL i co jakiś czas pojawiają się przepisy, które umożliwiają użytkownikom wieczystym nabycie prawa własności nieruchomości, z których korzystają.

 

Firmom łatwiej będzie nabyć własność nieruchomości, których są użytkownikami wieczystymi

 

Wkrótce wejdzie w życie ustawa umożliwiająca wszystkim użytkownikom wieczystym (również firmom), wszystkich nieruchomości (również tych niemieszkalnych) złożenie wniosku o nabycie własności nieruchomości, którą posiadają w użytkowaniu wieczystym. Wniosek taki będzie musiał zostać uwzględniony przez właściciela nieruchomości. To właśnie obowiązek uwzględnienia wniosku użytkownika wieczystego przez właściciela nieruchomości odróżniać będzie nowe rozwiązanie od dotychczasowych przepisów. Dotąd możliwość nabycia nieruchomości wykorzystywanych przez przedsiębiorców na cele inne niż mieszkaniowe uzależniona była – co do zasady – od zgody właściciela nieruchomości.

 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 26 maja 2023 r. Poprawki Senatu zostały odrzucone, aktualnie ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta.

 

Termin, w którym użytkownik wieczysty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nabycie nieruchomości

 

Projekt przewiduje, że na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości użytkownik wieczysty będzie miał 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Cena nieruchomości

 

Nabycie własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego będzie odpłatne. Ustawa przewiduje sposób ustalania ceny sprzedaży oraz warunki udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny.

 

Które nieruchomości nie będą mogły zostać nabyte przez użytkowników wieczystych

 

Nie wszyscy użytkownicy wieczyści będą mogli skorzystać z prawa nabycia nieruchomości. Nowe regulacje nie będą dotyczyć nieruchomości, co do których prawo użytkowania wieczystego powstało po 31.12.1997 r., nieruchomości niezabudowanych, nieruchomości położonych na terenie portów i przystani morskich oraz gruntów wykorzystywanych na prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto użytkownik wieczysty nie będzie mógł zgłosić żądania nabycia, jeżeli nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste.

 

Będziemy na bieżąco śledzić proces legislacyjny w tej sprawie. Warto wcześniej przygotować się na nową regulację, zwłaszcza, że po wejściu w życie ustawy będzie jedynie 12 miesięcy na podjęcie decyzji.