1 lipca był dniem, od którego przedsiębiorcy powinni wdrożyć zmiany związane z zakończeniem specyficznego reżimu prawnego przyjętego na czas epidemii lub przygotować się na nie. Symbolem tych zmian stał się kres obowiązku noszenia maseczek także w szpitalach i przychodniach.

Zmiany w przepisach prawa, które zaktualizowały się 1 lipca dotyczą jednak wielu innych dziedzin. Jednoczesne ich uwzględnienie może być sporym wyzwaniem. Zwracamy Państwa uwagę na niektóre z nich.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Aktualizują się obowiązki dotyczące okresowych badań lekarskich. W czasie trwania stanu zagrożenia zawieszone zostały badania okresowe, badania okresowe wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę oraz takie badania dotyczące pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Skierowania na badania okresowe, niewykonane z uwagi na powyższe zawieszenie – powinny zostać wystawione do 1 stycznia 2024 r.

W terminie do 29 sierpnia 2023 r. pracodawca powinien był przeprowadzić zaległe szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasadniczo, od 1 lipca, wstępne szkolenia bhp powinny odbywać się w formie stacjonarnej (z wyjątkiem szkoleń dla osób przyjmowanych do pracy zdalnej na stanowiska administracyjno-biurowe).

Fikcja doręczenia

14 lipca upłynął termin, po którym można uznać, że pracownikom, którzy nie odebrali pism przez ostatnie trzy lata, skutecznie doręczono wypowiedzenia umów o pracę bądź oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez okresu wypowiedzenia. Po stronie pracodawcy generuje to obowiązek wystawienia świadectwa pracy, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dokonania odpowiednich zgłoszeń do ZUS.

Urlopy wypoczynkowe

Od 1 lipca nie ma już możliwości jednostronnego udzielenia pracownikowi, w terminie wskazanym przez pracodawcę, bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów – urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni.

Pozwolenia na pracę dla cudzoziemca

Do 30 lipca pracodawcy, zatrudniający pracowników spoza UE, którzy przebywali

w Polsce i pracowali na podstawie tzw. ustawy covidowej –mieli czas na przedłużenie ich pozwoleń na pracę.

Schematy podatkowe

Aktualizują się obowiązki dotyczące raportowania fiskusowi krajowych schematów podatkowych. Zawieszone na czas trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego pozostawały obowiązki raportowania MDR, których termin nie upłynął do 31 marca 2020 r. Termin zaraportowania tych schematów upłynął 30 lipca 2023 r.

 

Zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza „białej listy”

Skróceniu z 14 do 7 dni ulega czas na złożenie formularza ZAW – NR, dotyczącego rachunku, spoza wykazu podatników VAT, na który został zlecony przelew.

Sprawy sądowe i administracyjne

Możliwość przeprowadzania rozpraw i posiedzeń zdalnych – wprowadzona przez przepisy covidowe – zostanie wyłączona dopiero za rok, licząc od 1 lipca 2023 r.

Zamówienia publiczne

Od 1 lipca, co do zasady,  nie ma już możliwości odstąpienia od stosowania prawa zamówień publicznych do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami.