W dniu 3 października 2023 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która powinna zainteresować spółki i inne osoby prawne, które doświadczają bezprawnych naruszeń ich dóbr osobistych.

 

We wspominanej uchwale Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie „Czy osoba prawna może domagać się od osoby, która naruszyła jej dobra osobiste, zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?”*

Tło sprawy

Pytanie zadał Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który rozpoznawał apelację w sprawie dotyczącej umieszczenia w Internecie negatywnej opinii o spółce i jej produktach. Spółka domagała się usunięcia opinii, przeprosin oraz zadośćuczynienia w kwocie 22.000 zł za doznaną krzywdę. Sąd Okręgowy w Gdańsku, który rozpoznawał sprawę w I instancji zasądził m.in. na jej rzecz 5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia*. Od wyroku odwołał się jednak pozwany. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, do którego trafiła apelacja zwątpił, czy osoba prawna może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego konstrukcja osoby prawnej wyklucza możliwość przyznania jej zadośćuczynienia, ponieważ osoba taka nie może odczuwać krzywdy.
Do postępowania przed Sądem Najwyższym dołączył Rzecznik Praw Obywatelskich, który w całości poparł stanowisko Sądu Apelacyjnego i wniósł o wydanie uchwały, w której jednoznacznie wykluczy się możliwość zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez osoby prawne w związku z bezprawnym naruszeniem ich dób osobistych.

Wyrok

Tymczasem Sąd Najwyższy przedstawione mu zagadnienie rozstrzygnął na korzyść osób prawnych. Orzekł, że osoba prawna za naruszenie dóbr osobistych ma prawo żądać od tej drugiej strony pieniędzy za doznaną krzywdę.
Dzięki uchwale Sądu Najwyższego kwestia możliwości żądania zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby prawne nie powinna już zatem budzić żadnej wątpliwości.
Sygnatura omawianej sprawy – III CZP 22/23
*Na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 43 k.c.