Przedsiębiorcy mają prawo do ceny maksymalnej na zasadach określonych w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Zmiana sprzedawcy energii nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do rozliczeń po cenie maksymalnej. Należy jednak rozróżnić dwie sytuacje.

Po pierwsze, wpływ zmiany sprzedawcy na rozliczenia bieżące w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2023r. Zmieniając sprzedawcę przedsiębiorca nie ma obowiązku ponownego składania oświadczenia do nowego sprzedawcy. Nie ma też obowiązku dokonywania zmian we wcześniej złożonym oświadczeniu. Zgodnie z art. 7 ustawy dotychczasowy sprzedawca w terminie 7 dni przekazuje oświadczenie nowemu sprzedawcy. Nowy sprzedawca stosuje cenę maksymalną od dnia rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej. Obowiązek rozliczeń po cenie maksymalnej przechodzi więc automatycznie, bez potrzeby podejmowania przez przedsiębiorcę dodatkowych czynności.

Po drugie, wpływ zmiany sprzedawcy na rozliczenia za okres od 23 lutego 2022r. do dnia 30 listopada 2022r. Prawo do takiej wstecznej korekty zostało przyznane tym przedsiębiorcom, którzy zawarli umowę lub zmienili warunki umowy w zakresie ceny po dniu 23 lutego 2022r. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy, nadwyżka powstała wskutek korekty ma być rozliczana proporcjonalnie, w miesięcznych ratach, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. Najczęściej w praktyce polega to na tym, że z każdej faktury miesięcznej wystawionej w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2023r. przedsiębiorca odlicza 1/13 nadwyżki. Zmiana sprzedawcy w tym okresie powoduje jednak, że po zmianie sprzedawcy dotychczasowy sprzedawca nie będzie już wystawiał faktur, a nowy sprzedawca nie przejmuje obowiązku rozliczenia nadwyżki, gdyż powstała ona z korekt za okres wsteczny w 2022r. Powstaje zatem potrzeba rozliczenia pozostałej części nadwyżki (tj. nie odliczonej z bieżących faktur). Dotychczasowy sprzedawca powinien z własnej inicjatywy uwzględnić jej rozliczenie z ostatnich faktur, choćby nawet w wysokości wyższej niż proporcjonalna 1/13, a w razie braku faktur powinien zwrócić przedsiębiorcy resztę nadwyżki. Żeby nie czekać na działania sprzedawcy przedsiębiorca może wezwać dotychczasowego sprzedawcę do wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który zwrot ma być dokonany. Szczegóły takiego wezwania mogą zostać określone przez sprzedawcę energii. Przykładem jest informacja opublikowana przez Tauron: Jeśli Twoja umowa zakończy się przed 31 grudnia 2023 r., na Twój wniosek, w którym wskażesz formę zwrotu (np. nr konta bankowego, przekaz pocztowy), zwrócimy tę część nadpłaty, która pozostanie po rozliczeniu wszystkich bieżących i zaległych należności.