Czym jest prokura? Kim może być prokurent?

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może to być zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec.

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa handlowego. Przy czym zakres tego pełnomocnictwa jest bardzo szeroki – wynika z przepisów Kodeksu cywilnego (k.c.) i Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Nie można go ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.

Prokura jest obowiązkowo wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dzięki temu prokurent może posługiwać się odpisem z KRS, by potwierdzić swoje umocowanie do działania w imieniu spółki. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ułatwia obrót gospodarczy i poprawia pewność tego obrotu.

Jaki może być rodzaj prokury?

W praktyce spotykane są trzy rodzaje prokury. Zgodnie z art. 109(4) k.c.:

Kto i jakie dokumenty powinien podpisać, by powołać prokurenta?

Do powołania prokurenta wystarczające powinny być działania zarządu spółki z o.o. (co do zasady nie trzeba do tego angażować wspólników). Zasadniczo wystarczające jest podpisanie uchwały zarządu o powołaniu prokurenta i złożenie oświadczeń przez zarząd.

 

Przy czym stosownie do art. 208 § 6 k.s.h. powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Podczas gdy zgodnie z art. 208 § 7 k.s.h. odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

 

Dodatkowe wymogi przy powoływaniu prokurenta mogą wynikać z dokumentów korporacyjnych spółki, przykładowo:

Dla domknięcia formalności potrzebny też będzie podpis nowego prokurenta na kilku dokumentach.

 

Jaka jest kolejność działań przy powoływaniu prokurenta?

W literaturze proponuje się od dłuższego czasu rozróżnienie:

Także w praktyce spółek to rozróżnienie znajduje odzwierciedlenie.

Najczęściej kolejność działań przy powoływaniu prokurentów jest więc następująca:

 

  1. W celu ustanowienia prokury podejmowana jest uchwała zarządu podpisywana przez wszystkich członków zarządu (po ostatniej nowelizacji k.s.h. uchwała zarządu w tej sprawie jest konieczna nawet jeśli w spółce jest zarząd jednoosobowy).
  2. Następnie w celu udzielenia prokury zarząd kieruje oświadczenie do powołanego prokurenta (zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce).
  3. Prokurent powinien potwierdzić otrzymanie powyższego oświadczenia.
  4. Następnie nowy prokurent wyraża zgodę na udzieloną mu prokurę i składa oświadczenia niezbędne do KRS.

 

W naszej Kancelarii przyjęliśmy wspomniany model. Jest on aprobowany przez sądy.

Zalecamy by tak właśnie działać.

W jakich rejestrach potrzebne są działania w związku z powołaniem prokurenta?

Przy powoływaniu prokurentów konieczne są czynności przed kilkoma rejestrami sądowymi.

 

W Krajowym Rejestrze Karnym należy uzyskać zaświadczenie o niekaralności prokurenta, ponieważ zgodnie z art. 18 k.s.h. nie może być prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII oraz art. 228-231 Kodeksu karnego oraz w art. 587, 587, 590 i art. 591 k.s.h.

 

Pozyskanie zaświadczenia o niekaralności ma też aspekt praktyczny – przedłożenie takiego zaświadczenia w KRS znacznie przyśpiesza proces rejestracji zmian w KRS.

 

Zainteresowanych tym tematem zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Możemy też pomóc w przygotowaniu dokumentów korporacyjnych do powołania prokurenta, pozyskać zaświadczenie o niekaralności prokurenta i zarejestrować prokurę w KRS.