Fiskus po raz kolejny zmienia zdanie w zakresie dokumentacji, która uprawnia podatników do stosowania stawki 0% VAT dla eksportu towarów. Od początku 2024 r. fiskus ponownie dopuszcza alternatywne do IE599 dokumenty dla udokumentowania prawa do stawki VAT 0%. Czy jest to początek liberalizacji dotychczasowego podejścia?

 

O co toczy się spór?

 

W eksporcie towarów można zastosować stawkę 0% VAT, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE.


Ww. dokumentem – zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o VAT — może być w szczególności:

  • elektroniczny komunikat IE 599 otrzymany w systemie AES,
  • wydruk ww. komunikatu potwierdzony przez właściwy organ celny, a także
  • elektroniczny komunikat IE 599 otrzymany poza systemem AES, jeżeli jego autentyczność jest zapewniona.

Ustawa o VAT zawiera zatem otwarty katalog dokumentów, które mogą posłużyć jako potwierdzenie eksportu towarów na potrzeby zastosowania 0% stawki VAT.

 

Niemniej, w ostatnim czasie, organy zajmują rozbieżne stanowiska, w zakresie tego,  czy tylko urzędowy, formalny dokument może dowodzić dokonania wywozu towaru poza terytorium UE, czy możliwe jest stosowanie w tym celu innych dokumentów.

 

Zmienna linia interpretacyjna Dyrektora KIS

 

Na początku 2023 r. Dyrektor KIS wydawał interpretacje podatkowe, w których dopuszczał – dla udokumentowania prawa do stawki VAT 0% w eksporcie – alternatywne do IE599 dokumenty.

 

I tak m.in. w interpretacji z 2 stycznia 2023 r. o sygn. 0114-KDIP1-2.4012.515.2022.2.RM, Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku, gdy podatnik oprócz faktury dokumentującej daną transakcję posiada jeden z następujących dokumentów:

  • oświadczenie nabywcy towarów,
  • oświadczenie przewoźnika odpowiedzialnego za transport towarów lub
  • oświadczenie magazynu odpowiedzialnego za odbiór towaru w kraju przeznaczenia

potwierdzające, że towary zostały dostarczone do miejsca poza UE i odebrane przez klienta, to dokumenty te będą uprawniały wnioskodawcę do stosowania stawki VAT 0% dla tej dostawy. Stanowisko wnioskodawcy zostało więc zaaprobowane pomimo tego, że podatnik nie posiadał/nie będzie posiadał komunikatu IE-599 potwierdzającego wywóz towarów poza UE.

 

Podobne wnioski wynikały także z interpretacji z 27 stycznia 2023 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.530.2022. 1.JK oraz z 16 lutego 2023 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.545.2022. 2.AKS.

 

W połowie 2023 r., Dyrektor KIS zmienił jednak zdanie i wskazywał, że nie można zastosować 0% stawki VAT względem eksportu towarów na podstawie dowodów innych niż dokumenty urzędowe. Dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE powinny być zatem wydane przez właściwe organy celne (polskie lub z innych państw członkowskich UE). Tak m.in. w interpretacji indywidualnej z 15 grudnia 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.252.2023.2.RM.

 

Wraz z nadejściem 2024 roku nastąpił kolejny zwrot w linii interpretacyjnej Dyrektora KIS. I tak, w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2024 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.533.2023.2.JŚ oraz z 27 lutego 2024 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.828.2023.2.AJB Dyrektor KIS ponownie dopuścił stosowanie innych niż komunikat IE 599 dowodów, dokumentujących wywóz towarów poza UE i uprawniających do zastosowania 0% VAT.

 

Jak się zabezpieczyć?

 

Analizując zmienność linii interpretacyjnej w omawianym zakresie nie można przesądzić, czy w danej sytuacji opodatkowanie eksportu stawką 0% VAT będzie możliwe. Każdy przypadek wymaga szczegółowej i indywidualnej oceny. W związku z tym, rekomendujemy potwierdzenie ewentualnych wątpliwości związanych z dokumentowaniem i opodatkowaniem VAT eksportu towarów, w drodze własnej interpretacji indywidualnej. Tym bardziej, że pozytywne interpretacje indywidualne wydane w ostatnim czasie dają nadzieję, na liberalizacje podejścia organów w tym zakresie.