Od września 2023 r. podatnicy mogą stosować kolejne uproszczenie przewidziane w ustawie o VAT. Dotyczy ono procesu dokumentowania otrzymanych zaliczek.

Na czym ono polega i kiedy można je stosować?


Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej

Co do zasady, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub świadczenia usług. Wyjątek w tym zakresie dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • czynności, w przypadku których obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury (np. usług najmu, telekomunikacyjnych, dostaw energii),
  • dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje z dniem zaakceptowania płatności (dot. m.in. dokonania na terytorium UE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem).

 

Zaliczki od września 2023 r.

Z początkiem września 2023 r. rozszerzono katalog przypadków, w których podatnik nie musi wystawiać faktury zaliczkowej. Zgodnie z treścią dodanych przepisów, podatnik nie jest już obowiązany do wystawiania faktury zaliczkowej, jeśli otrzymana przez niego zaliczka dotyczy czynności dokonanych w miesiącu jej otrzymania.

W takim przypadku, wystarczy wystawienie faktury końcowej, dokumentującej dokonanie tej czynności. Treść faktury końcowej (rozliczeniowej), która nie zostanie poprzedzona fakturą zaliczkową powinna być uzupełniona o:

  • datę otrzymania zapłaty (całości lub części zapłaty), jeżeli taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury oraz
  • datę dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

 

Jakie są wyłączenia?

Omawiane uproszczenie nie ma zastosowania dla czynności, wobec których ustawa o VAT określa szczególne terminy wystawienia faktur (wskazanych w art. 106i ust. 3-8 tej ustawy).

Z uproszczenia nie skorzysta zatem m.in. podatnik świadczący usługi budowlane czy budowlano montażowe. Jest on zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet ww. usług. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy otrzymanie zaliczki na poczet wykonania usług budowlanych lub budowlano montażowych oraz wykonanie tych usług nastąpiło w tym samym miesiącu.

 

Czy zmiana jest na plus?

Wpłacanie zaliczek na poczet przyszłych dostaw towarów lub świadczonych usług to często stosowane rozwiązanie w obrocie gospodarczym. Wprowadzenie uproszczenia, pozwalającego na wystawienie jednej (zamiast dwóch) faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki i wykonanie usługi lub dostawy towarów w jednym miesiącu, należy ocenić pozytywnie. Na skutek nowelizacji przepisów zmniejszy się liczba wystawianych faktur oraz skróci się proces fakturowania. Rozwiązanie to może okazać się szczególnie korzystne dla przedsiębiorców, którzy zawierają kilkaset a nawet tysiące takich transakcji w miesiącu.