Z przyjemnością informujemy Państwa, że doradcy podatkowi z Sendero przekonali Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, iż za datę wykonania usług IT, których odbiór dokonywany jest w formie protokołu odbioru – a tym samym, za datę powstania obowiązku podatkowego w VAT z tego tytułu – może być uznana  data podpisania protokołu odbioru przez usługodawcę.

Rozstrzygnięcie jest istotne dla wielu pomiotów z branży IT.

Sprawa dotyczyła skargi na interpretację indywidualną wydaną na rzecz naszego Klienta – spółki z branży IT – w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia przez Spółkę usług wdrożenia i aktualizacji systemów informatycznych nie może być rozpoznawany w dacie podpisania przez klienta protokołu odbioru, lecz w dacie zgłoszenia klientowi zakończenia prac i przekazania ich klientowi do akceptacji. Zdaniem organu interpretacyjnego do usług IT nie mogą znaleźć zastosowania tezy wyroku TSUE z 2 maja 2019 r. w sprawie C-224/18 Budimex S.A., na które powoływała się Spółka prezentując własne stanowisko w sprawie.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej było bardzo niekorzystne dla naszego Klienta. W świetle otrzymanej interpretacji nasz Klient zobowiązany został do rozliczania VAT należnego z tytułu świadczonych przez nią usług zanim wynagrodzenie z tytułu tych usług stało się należne. Zgodnie bowiem ze standardami istniejącymi w branży IT, Spółka nie ma prawa domagać się należnego jej wynagrodzenia do czasu podpisania przez kontrahenta protokołu odbioru prac.

W wyniku rozpatrzenia skargi na ww. interpretację, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 kwietnia 2023 r., sygn. III SA/Wa 2823/22– wbrew aktualnej linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – zgodził się z argumentacją doradców z SENDERO, że w sprawie będącej przedmiotem sporu, zastosowanie powinny znaleźć tezy wyroku TSUE z 2 maja 2019 r. w sprawie C-224/18 Budimex S.A, zgodnie z którym, jeżeli:

  • formalność odbioru zostanie uzgodniona przez strony w umowie,
  • potwierdzenie odbioru usług w formie protokołu odbioru odzwierciedla normy i standardy istniejące w dziedzinie, w której dokonywana jest usługa,
  • formalność odbioru stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego wynagrodzenia,

za dzień wykonania usługi może zostać uznany dzień akceptacji wykonania robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru i – uznając, że w rozpatrywanym stanie faktycznym ww. warunki zostały spełnione – uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Co więcej – zdaniem WSA w Warszawie – powyższe tezy wyroku TSUE mają znaczenie uniwersalne i powinny znaleźć zastosowanie do wszystkich usług, które spełniają powyższe warunki, nie zaś tylko do usług budowlanych czy usług IT.

Mając to na względzie, powyższy wyrok WSA w Warszawie daje nadzieję na akceptację rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT w dacie podpisania protokołu odbioru przez wszystkich podatników VAT świadczących usługi odbierane protokolarnie.

Sprawę prowadzili: Monika Bilska – doradca podatkowy oraz Szymon Karpiński – partner, doradca podatkowy.