Od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. stawka VAT na żywność i gaz ziemny wynosi 0%, na energię elektryczną i cieplną 5%, a na paliwa silnikowe 8%. To efekt tarczy inflacyjnej 2.0, która dzisiaj weszła w życie.

Żywność z zerowym VAT

 

Tarcza inflacyjna 2.0 przewiduje zerową stawkę VAT dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (standardowo opodatkowanych stawką 5%). Niższe opodatkowanie dotyczy zatem m.in.:

  • mięsa i ryb oraz przetworów z tych produktów,
  • produktów mleczarskich,
  • owoców i warzyw oraz przetworów z tych produktów,
  • przetworów ze zbóż i mąki oraz pieczywa cukierniczego czy
  • napojów bezalkoholowych, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

 

Według przewidywań rządu powyższa zmiana powinna spowodować oszczędność po stronie przeciętnej rodzinie na poziomie ok. 45 zł miesięcznie.

 

Preferencyjne stawki VAT także dla innych towarów

 

Szczególnie korzystnym wsparciem objęto również sprzedaż gazu ziemnego objętego kodem CN 2711 11 00 albo 2711 21 00 – również on opodatkowany jest stawką 0% VAT. Nie dotyczy to jednak gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych przeznaczonych do napędu silników spalinowych oraz gazowych węglowodorów alifatycznych. W tym przypadku stawka VAT wynosi obecnie 8% VAT. Analogicznym opodatkowaniem (w wysokości 8%) objęto przy tym również pozostałe paliwa silnikowe, które zostały objęte preferencjami w zakresie podatku akcyzowego w rządowej tarczy antyinflacyjnej. Chodzi tu o w szczególności o benzyny silnikowe, oleje napędowe oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa.

 

Inaczej sytuacja wygląda natomiast w przypadku energii elektrycznej i cieplej. Dla niej ustawodawca przewidział stawkę VAT w wysokości 5%. Warto jednocześnie wspomnieć, że w grudniu ub.r. rząd informował o wystąpieniu z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na zerową stawkę VAT dla tych towarów na okres 6 miesięcy – od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Na razie brak jest jednak oficjalnych informacji w tym zakresie. Niezależnie od tego, na podstawie aktualnego stanu rzeczy można wnioskować, że polski rząd takiej zgody nie uzyska. W ostatnim czasie państwa członkowskie UE – w tym Polska – osiągnęły porozumienie co do nowelizacji przepisów Dyrektywy VAT w odniesieniu do stawek VAT. Wśród projektowanych zmian brak jest natomiast regulacji, które umożliwiałby takie opodatkowanie.

 

Na marginesie warto również zauważyć, że preferencyjne stawki VAT przewidziano także dla niektórych towarów przewidzianych do produkcji rolnej – m.in. dla nawozów i środków ochrony roślin. W tym przypadku stawka VAT wynosi 0%.

 

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

 

Jak to zwykle bywa, korzyść dla jednej grupy osób oznacza obowiązek dla drugiej. Konsumenci uzyskali preferencję w opodatkowaniu, a tym samym – według zamierzeń – niższe ceny produktów. Przedsiębiorcy otrzymali natomiast nowe obowiązki. W związku z wejściem w życie tarczy inflacyjnej 2.0 są oni zobligowani do umieszczenia w sklepie lub na stacji paliw (przy kasie rejestrującej) czytelną informację, że od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. sprzedaż ww. towarów jest objęta niższymi stawkami VAT. Wzory takich informacji można odnaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kas/tarcza-antyinflacyjna–wzor-informacji-i-zakres.

 

Oprócz powyższego, przedsiębiorcy nie mogą zapomnieć również o konieczności dostosowania kas fiskalnych do wprowadzonych zmian w opodatkowaniu.