Od 1 stycznia 2024 r., w wyniku wejścia w życie kolejnej nowelizacji ustawy o VAT, dostawcy usług płatniczych (tj. banki i inne instytucje finansowe szczegółowo wskazane w przepisach) zostaną zobowiązani do wykonywania dodatkowych obowiązków, związanych z raportowaniem płatności transgranicznych.

Celem nowych regulacji jest umożliwienie organom podatkowym efektywnego wykrywania i zwalczania oszustw i innych nieprawidłowości w sektorze e-commerce.

Czego będą dotyczyły nowe obowiązki?

Nowe obowiązki będą dotyczyły w szczególności:

  • prowadzenia kwartalnej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych,
  • przechowywania tej ewidencji w postaci elektronicznej przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność,
  • udostępniania ewidencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (lub państwu członkowskiemu, w którym świadczą usługi płatnicze) w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, w którym nastąpiła płatność.

Informacje podlegające raportowaniu i sposób raportowania

Ewidencja prowadzona przez dostawców usług płatniczych będzie zawierała szereg szczegółowych informacji dotyczących wszelkich płatności transgranicznych i ich zwrotów. Raportowaniu będą podlegały w szczególności:

  • dane identyfikacyjne odbiorców płatności (tj. imię i nazwisko lub nazwa, nr VAT, IBAN, adres),
  • data i godzina dokonania płatności lub jej zwrotu,
  • kwota i waluta płatności lub zwrotu,
  • państwo członkowskie pochodzenia płatności i przeznaczenia zwrotu,
  • wszelkie informacje, które jednoznacznie identyfikują płatność oraz
  • w stosownych przypadkach – informacje o tym, że płatność jest inicjowana w fizycznym lokalu akceptanta.

Ewidencja będzie przekazywana Szefowi KAS w postaci elektronicznej za pomocą pliku w formacie XML. Schema XSD, opracowana przez grupę projektową przy Komisji Europejskiej, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czy wszystkie płatności będą podlegały raportowaniu?

Obowiązek raportowania będzie odnosił się wyłącznie do płatności transgranicznych. Płatności krajowe (tj. dokonywane przez płatnika zlokalizowanego na terytorium tego samego państwa, co odbiorca płatności) nie będą natomiast objęte zakresem nowych regulacji.

Poza tym, obowiązek prowadzenia ewidencji przez dostawcę usług płatniczych pojawi się dopiero po przekroczeniu określonego progu płatności.

***

Do wejścia w życie nowelizacji jest coraz mniej czasu. Dlatego też już teraz warto sprawdzić, czy obejmą nas nowe obowiązki, a jeśli tak – rozpocząć przygotowania do ich realizacji.