Przypominamy! Stan zagrożenia epidemicznego zniesiono 1 lipca 2023 r. Wiele spółek zastanawia się, czy to coś zmienia w procedurach upadłościowych.

Tak! Należy pamiętać o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, bo jesteśmy już na półmetku terminu!

A dlaczego tak ważne jest dopełnienie formalności w 30 dniowym terminie? Ze względu na odpowiedzialność członków zarządu spółki.

Skąd całe zamieszanie w środku wakacji?

Mało kto już pamięta wszystkie regulacje wprowadzone w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Jedną z nich było wprowadzenie ochrony dłużników, którzy zagrożeni zostali upadłością z powodu COVID-19. Artykuł 15zzra ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewidywał, że:

jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego.

Tym samym, jeśli spółka stała się niewypłacalna w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego i dotychczas nie poprawiła swojej sytuacji (nadal istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości), termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, biegnie od nowa od 1 lipca 2023 r.

30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w ciągu 30 dni od dnia kiedy wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. W przypadku rozpoczęcia biegu terminu na nowo od 1 lipca 2023 r., termin na złożenie wniosku upłynie 30 lipca 2023 r. Z tego też powodu, zostały już tylko niecałe dwa tygodnie na dopełnienie formalności.

Obowiązek Zarządu spółki z o.o.

Wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku spółek z o.o. powinny złożyć osoby uprawnione do reprezentacji, czyli najczęściej zarząd spółki (mogą być likwidatorzy). Niedochowanie terminu może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami na dla członków Zarządu.

  • Odpowiedzialność karna

Zgodnie z art. 586 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) członek zarządu albo likwidator spółki, który nie zgłasza wniosku o upadłość spółki pomimo zaistnienia ku temu podstaw, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  •  Odpowiedzialność odszkodowawcza

Natomiast art. 299 KSH pozwala wierzycielowi dochodzić zapłaty bezpośrednio z majątku członków zarządu którzy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłość spółki w terminie.

Odpowiedzialność członków zarządu ma charakter subsydiarny i solidarny. Oznacza to, że członek zarządu odpowie dopiero w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.  Natomiast to wierzyciel ma prawo zadecydować, który z członków zarządu naprawi szkodę (jeśli zaistnieją przesłanki do żądania spełnienia świadczenia bezpośrednio przez członków zarządu). Może pozwać jednego lub wszystkich członków zarządu. W drugim przypadku spełnienie świadczenia przez jednego członka zarządu zwalnia z odpowiedzialności pozostałych.

  • Odpowiedzialność podatkowa

Ponadto art. 116 Ordynacji Podatkowej przewiduje, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Odpowiedzialność podatkowa członka zarządu brana jest pod uwagę w sytuacji, gdy termin płatności podatku upłynął w okresie, gdy osoba ta pełniła obowiązki członka zarządu tej spółki oraz gdy wcześniejsza egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności m.in. wtedy gdy wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości albo nie ponosi winy za jego niezgłoszenie w terminie.

***

Mamy nadzieję, że krótkie przypomnienie było pomocne i pozwoli Państwu złożyć wnioski o ogłoszenie upadłości w terminie.