Przemieszczenia wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych między Polską a Wielką Brytanią, które do końca 2020 r. stanowiły dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe, od początku roku powinny być uznawane odpowiednio za eksport lub import. Co ta sytuacja oznacza dla podatników akcyzy?

Na naszym blogu prezentowaliśmy już konsekwencje opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanie na gruncie VAT (wpis w tym temacie: Brexit z perspektywy rozliczeń VAT). Należy jednak pamiętać, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii wywołuje skutki również na gruncie innych podatków, w tym m.in. na gruncie podatku akcyzowego.

Poniżej przestawiamy Państwu najważniejsze informacje w tym zakresie.

Zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. przemieszczenia wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych między Polską a Wielką Brytanią stanowią, co do zasady, eksport lub import. Zasady dotyczące przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych znajdują zastosowanie tylko w odniesieniu do transakcji zrealizowanych na przełomie roku, gdy przemieszczenie rozpoczęło się przed 1 stycznia 2021 r. i zakończy się najpóźniej do 31 maja 2021 r.

Co istotne, przemieszczenia między Irlandią Północą a krajami UE nadal traktuje się jak dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe między państwami UE.

Podatek akcyzowy należny od wyrobów akcyzowych transportowanych z Wielkiej Brytanii

Zmiana zasad dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi oznacza, że od 1 stycznia 2021 r. nie jest już możliwe przemieszczanie wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii:

  • w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem sytemu EMCS i na podstawie dokumentu e-AD ani
  • poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT).

Obecnie wysyłka wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii będzie wiązała się z koniecznością rozpoznania importu. W przypadku importu wyrobów akcyzowych podatek akcyzowy, co do zasady, jest należny przy przywozie tych wyrobów na terytorium UE i pobierany przy dopuszczeniu ich do obrotu.

W niektórych przypadkach, w celu odsunięcia w czasie terminu zapłaty akcyzy, wyroby akcyzowe będą mogły zostać objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, która będzie mogła znaleźć zastosowanie po dokonaniu importu tych wyrobów. Jednak, aby było to możliwe, podmiot przemieszczający towary z miejsca importu z zastosowaniem ww. procedury powinien posiadać zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako tzw. zarejestrowany wysyłający.