Czy utrata wyrobów akcyzowych w wyniku kradzieży to zdarzenie, które wpływa na ustalenie właściwej stawki podatku? Okazuje się, że w niektórych przypadkach – owszem. Takie stanowisko zajął dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej  z 23 czerwca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.82.2021.1.MK).

 

Stawka akcyzy na oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych

Olej napędowy grzewczy klasyfikowany do pozycji CN 2710 może korzystać ze stawki akcyzy w wysokości 232,00 zł/1000 litrów. Warunkiem zastosowania tej stawki jest spełnienie następujących warunków:

  • nabywcą tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy;
  • sprzedawca będący pośredniczącym podmiotem olejowym dokona zgłoszenia w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;
  • nabywca oświadczy, że nabywane wyroby zostaną przeznaczone/sprzedane do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek;
  • nabywca uzupełni zgłoszenie w SENT oraz uzupełni to zgłoszenie o ww. oświadczenie.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, wówczas wyroby te podlegają opodatkowaniu według stawki akcyzy w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów.

Kradzież wyrobów akcyzowych a stawka podatku

W omawianej sprawie Wnioskodawca nabył olej napędowy grzewczy, klasyfikowany do pozycji CN 2710. Olej miał zostać następnie sprzedany do celów opałowych, zatem Wnioskodawca opodatkował go według stawki 232,00 zł/1000 litrów. Sprzedaż ta nie doszła jednak do skutku z powodu kradzieży cysterny przewożącej olej do kontrahenta Wnioskodawcy. W efekcie Wnioskodawca nie mógł uzyskać oświadczenia, że nabywca o przeznaczy/sprzeda ww. wyroby do celów opałowych.

Wnioskodawca uważał, że mimo braku ww. oświadczenia nie będzie on zobowiązany do dopłaty podatku akcyzowego. Kradzież nie została bowiem wskazana w katalogu przedmiotów opodatkowania akcyzą. Ponadto, nawet jeśli uznać, że czynność ta podlegała opodatkowaniu, podatnikiem z tego tytułu były podmiot, który dokonał kradzieży – nie zaś Wnioskodawca.

Ocena dyrektora KIS

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. Jego zdaniem, sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby aż do momentu ich odbioru przez nabywcę. W związku z tym, dopiero wypełnienie przez niego wszystkich warunków wymienionych w przepisach, pozwala na zapłatę akcyzy według niższej stawki. Brak oświadczenia oraz niemożność kontroli rzeczywistego wykorzystania oleju uniemożliwia zastosowanie więc niższej stawki akcyzy.

W związku z tym dyrektor KIS uznał, że brak odbioru wyrobów przez nabywcę – a w efekcie niemożność uzyskania stosownego oświadczenia – skutkuje koniecznością uiszczenia akcyzy przez Wnioskodawcę zgodnie ze stawką 1822,00 zł/1000 litrów. Jest on zatem zobowiązany do dopłaty podatku akcyzowego.

Skutki dla podmiotów zajmujących się obrotem wyrobów akcyzowych

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że sam brak możliwości zrealizowania sprzedaży z powodu utraty wyrobów akcyzowych może nie być ich jedynym zmartwieniem. Na ustalenie właściwej stawki akcyzy często wpływają dodatkowe czynniki, w tym sposób przeznaczenia wyrobów. Niespełnienie tych warunków, nawet z powodów niezależnych od przedsiębiorcy (jak np. kradzież), co do zasady, nie tylko nie zwalnia z obowiązku zapłaty akcyzy, ale może wręcz wiązać z koniecznością uiszczenia podatku w wyższej wysokości.